Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

April 03 2017

22:22
0017 3207 500
Reposted fromkulamin kulamin viastarryeyed starryeyed
nowelovestory
22:22
2434 8487
Reposted fromNSFWcontent NSFWcontent viastarryeyed starryeyed
22:21
22:21
1632 b0ee 500
Reposted fromAnalAssassin AnalAssassin viastarryeyed starryeyed
22:21
5208 9929 500
22:20
1554 4286 500
Reposted fromlandscape landscape viasection section
nowelovestory
22:20
nowelovestory
22:20
Umierałem zbyt wiele razy.
Wierząc i czekając.
Czekając w pokoju.
Patrząc na popękany sufit.
Czekając na telefon, list, pukanie do drzwi, jakikolwiek odgłos.
Doprowadzony do obłędu.  
— Charles Bukowski
nowelovestory
22:20
Jeśli zdecydujesz się kiedykolwiek odejść od kogoś nie zapomnij o tym aby się z nim pożegnać. 
I bez względu na to co łączyło Cię z tym człowiekiem, nie uciekaj bez słowa.
Nikt z nas nie zasługuje na takie zakończenie.
Gdy emocje już opadną, miej odwagę spojrzeć prawdzie w oczy
nim odejdziesz na zawsze.
— Włóczęga
22:19
2180 6213 500
Reposted frommeirelav meirelav viamarcinmarcin marcinmarcin
22:19
7586 d0c5
Reposted fromacarro acarro viamarcinmarcin marcinmarcin
nowelovestory
22:19
4478 3c21 500
Reposted fromsaku saku vianattsu nattsu

June 30 2015

nowelovestory
02:21
2650 17be
nowelovestory
02:19
9710 6b13 500
1973
Reposted fromzdzislaw-beksinski zdzislaw-beksinski
nowelovestory
02:19
0852 ac2f
Reposted fromosaki osaki viazuazuzanna zuazuzanna
nowelovestory
02:18
02:18
8418 110f 500
nowelovestory
02:18
nowelovestory
02:18
nowelovestory
02:18
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl